home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Disclaimer

Disclaimer

De website www.homeentrends.be vormt de aanwezigheid op het Internet van Home & Trends BVBA. De website wordt beheerd door Ozalith BVBA en de inhoud ervan wordt in samenwerking met Home & Trends geproduceerd. Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

Gebruik van de website en afwijzing van verantwoordelijkheid

Bij het ontwerpen en beheren van de website neemt Home & Trends de nodige technische en organisatorische voorzorgen om de werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens, virusinfecties en onderbrekingen in de werking. De gebruiker heeft toegang tot de websites op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt Home & Trends geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de website. Bovendien kan hij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.
Home & Trends aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot zijn websites of individuele elementen van zijn websites, of uit hun gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken).
Verder behoudt Home & Trends zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de website op te schorten of, in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn. Home & Trends aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

Betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie en afwijzing van garanties

Home & Trends doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op zijn website correct en bijgewerkt is op het ogenblik van publicatie. Niettemin zijn noch Home & Trends, noch zijn contractpartners, in staat om een expliciete of impliciete zekerheid of waarborg te verlenen (zelfs ten opzicht van derden) inzake de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie.
Noch Home & Trends noch zijn contractpartners aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die genomen werden op basis van onjuiste of ontoereikende informatie of een gebrek aan informatie.
De producten en diensten die op de Home & Trends website gepresenteerd worden, vormen noch een aanbeveling noch een aanbod om te kopen of te verkopen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, behoudt Home & Trends zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder dat enige reden vermeld hoeft te worden.

Gelinkte websites

De Home & Trends website bevat links naar andere internetsites. Home & Trends heeft deze websites niet gecontroleerd en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud, de producten, diensten of andere aanbiedingen die erop gepresenteerd worden, of omtrent de naleving door die websites van de voorschriften betreffende gegevensbescherming. De gebruikers activeren op elk moment die links op hun eigen risico.

Vatbaar voor wijziging

Home & Trends behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn websites te wijzigen.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de Home & Trends website zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd.
© 2016 Home & Trends
Gelieve de wettelijke mededelingen en de notities over gegevensbeveiliging en –bescherming te lezen alvorens verder te gaan.