home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Vastgoednieuws

Complexere vastgoedmarkt vergroot nood aan professionele begeleiding.”

Nikolaas Maene van vastgoedkantoor de Fooz uit Gent laat voor Home & Trends zijn licht schijnen over een aantal recente ontwikkelingen die een belangrijke impact hebben op de vastgoedactiviteit en die ook tijdens de Bis-beurs tot uiting zullen komen.

 

 

  • COMBINATIE VAN ERVARING EN PERMANENTE BIJSCHOLING De roots van het Gentse vastgoedkantoor de Fooz gaan terug tot 1888. Maar nog steeds is het kantoor dat zich specialiseert in de residentiële verkoop en de verhuur van woningen, appartementen, kantoren en handelsruimtes in en rond Gent een begrip. Het combineert immers zijn jarenlange ervaring met de modernste technieken en zorgt ervoor dat zijnmedewerkers zich permanent bijscholen omde dossiers voor de klanten in een steeds complexere omgeving perfect te kunnen opvolgen. Nikolaas Maene is dan ook de geschikte persoon om even in te gaan op een aantal recente ontwikkelingen die ook een impact hebben op de vastgoedmarkt.

 

  • LAGE RENTE DOET VRAAGVAN INVESTEERDERS TOENEMEN Dat heeft te maken met diverse krachten die momenteel spelen. Daarbij wordt in de eerste plaats altijd verwezen naar de lage rente. Wie zijn geld op de bank laat staan, ziet het in feite wegkwijnen. Bovendien lijkt niets erop tewijzendatwe snel een rentestijging mogen verwachten. Ondanks de enorme geldinjecties van de Europese centrale bank via de massale aankoop van activa, lijkt de economische motor immersmaarmoeizaamaan te slaan. Almoet daar wel aan toegevoegd worden dat verwijzingen naar de rente in de bouwsector tochmet een korreltje zoutmoetenwordengenomen. Investeerders die vandaag nog met heimwee spreken over een rente van 7 of 8%, vergeten erbij te zeggen dat ze in die tijd ook moesten lenen tegen 10%. Maar er is, als gevolg van het feit dat geld op de bank niets opbrengt, hoe dan ook veel vraag naar vastgoed vanwege investeerders. Enprojectontwikkelaars spelendaar graag op in. Zowat overal te lande zijn de bouwkranen weer uitgerukt. Dat gebeurt vandaag de dag niet enkel om conventionele woningen en appartementen neer te zetten, maar ook om nieuwe soorten woonwijken te bouwen, luxeflats met een zogenaamde architectonische meerwaarde, appartementen in nieuwe ontwikkelingen zoals in de nieuwe stadswijk Tondelier, Dok Noord, en nog veel meer.

 

  • NIEUWEWOONVORMEN “Het is een feit dat we allerlei nieuwe woonvormen, zien ontstaan” geeft Nikolaas Maene aan, die inspelen op de situatie én op de financiële draagkracht van de consumenten én van investeerders. “Denk maar aan onder meer studentenwoningen en assistentieflats. Ook cohousing zit in de lift. De jongste tijd krijgt dat fenomeen veel aandacht en her en der staan cohousingprojecten in de steigers of zijn ze al opgestart.Datbetekentechternognietmeteendat ze vanzelf allemaal automatisch succesvol zijn, want er blijken nogal wat knelpunten te bestaan. In de eersteplaats is het niet omdat voor eenbepaald item veel aandacht is, dat de rest van de markt niet meer bestaat. Op de automarkt spreekt men bijvoorbeeld heel veel over de Tesla, maar die vertegenwoordigt nog altijd maar een heel marginaal gedeelte van de markt. Ook cohousing blijft op de totale bouwmarkt een dwerg. Voorts heerst er veel verwarring. Lang niet iedereen hanteert dezelfde definitie van cohousing. Ik denk dat het heel belangrijk is omdaar eerst eenduidigheid over te scheppen

 

  • DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN Nieuwe woonvromen zoals cohousing kunnen een antwoord zijn opdemografische ontwikkelingen en maatschappelijkeontwikkelingen. Zowonenbij een bejaardenhuis in Deventer sinds een paar jaar studenten tussen ouderen. De studenten krijgen gratis woonruimte in ruil voor hulp voor de ouderen. Voor 30 uur hulp in demaand, van helpenmet eten, het houden van gezelschap tot klussen. Zo wonen meerdere generaties broederlijk naast elkaar. Eigenlijk net zoals vroegere tijden. Want vroeger was het doodnormaal als er meerdere generaties in één woonvorm woonde. Tot voor kort was het een uitzondering. “Dat ismaar éénvandevoorbeeldenvan het anders kijken naar wonen”, zegt NikolaasMaene, “dat ook gevolgen heeft voor de vastgoedmarkt. In de Scandinavische landen, waar we ook met zijn allen naar lijken te kijken als inspirerend voorbeeld, wordt er ook al geëxperimenteerd met een nieuw type huizen, waar ouders in kleine units in de tuin van de kinderen gaan wonen. Er spelen ook maatschappelijke fenomenen. Terwijl tot voor kort elk jong gezin bij het krijgen van de eerste kinderen uit de stad wegtrok en op zoek ging naar een woning met een tuin in de omliggende gemeenten, zien we nu dat nogal wat jonge gezinnen in de stad blijven, omdat het bouwen van een eigen woning onder meer als gevolg van de steeds strengere reglementering steeds minder voor de hand ligt. Of omdat ze voor een ander soort leven willen kiezen, met wonen dicht bij het werk en omdat ze verplaatsingen met deautozoveelmogelijkwillenvermijden. Dat alles zorgt er ondermeer voor dat er compacter wordt gebouwd in de nieuwbouw, dat er meer hoogbouw komt in de steden, waar ook mobiliteit en groen belangrijke noden blijven en het impliceert zeker ook dat deverhuurmarkt inde liftzit. Tegelijk zienweoudere mensen naar de stad terugkeren. Met anderen woorden: ook op dit vlak zijn diverse ontwikkelingen aan de gang, waar de vastgoedmarkt rekening moet houden.”

 

  • STEEDS COMPLEXER Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen staat in ieder geval voor grote uitdagingen. Met een te verwachten bevolkingsgroei van 6 naar 7 miljoen mensen in 2030 zal de druk op de ruimte in ieder geval niet afnemen. Er is niet alleen kwalitatieve ruimte nodige, maar er moet ook rekening gehoudenmet de mobiliteit. Samen met de externe economische context en de demografische én maatschappelijke ontwikkelingen én met de door de overheid opgelegde eisen, zorgt dat er in ieder geval voor dat de vastgoedmarkt steeds complexer wordt. Mensen hebben nood aan een kantoor dat hen daarbij goed begeleidt en hen als het ware bij de hand neemt om elke vastgoedtransactie tot een goed einde te brengen. “Bij de Fooz staan we klaar ommet een naadloos op de behoeften van kopers en verkopers en huurders en verhuurders afgestemde service iedereen te helpen. Wij houden immers een vinger aan de pols van de vastgoedontwikkelingen. Het is ook een belangrijke troef dat onze diensten beschikbaar blijven na de afronding van een verkoop of verhuur. Klanten kunnen altijd ons terecht voor juridisch of fiscaal advies, maar ook voor vragen over stedenbouw, actuelewetgeving enzovoort.”


Deel dit artikel!