Zo geniet u van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw

Zo geniet u van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw

Ik vernam dat er vanaf 2021 een nieuw verlaagd btw-tarief geldt voor de afbraak en heropbouw van woningen. Kom ik als particulier daar ook voor in aanmerking, en wat zijn de voorwaarden?

Bouwers denken beter goed na voor ze kiezen tussen een stuk bouwgrond kopen of een woning om af te breken. Sinds 1 januari 2021 geldt namelijk een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen in ons land. Dat is een aanzienlijke ‘korting’ op de 21% btw die u normaal gezien zou betalen. Eerst dit: het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen is op zich niet nieuw. Maar tot nu toe gold het alleen binnen 32 geografische zones, die allemaal betrekking hebben op 32 grote steden. Nu wordt het verlaagd tarief dus uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied. Let wel: de nieuwe regeling is enkel tijdelijk, en geldt van 1 januari dit jaar tot en met 31 december 2022. Ook de voorwaarden waarbinnen het tarief van toepassing is zijn anders. De bestaande regeling blijft overigens ook bestaan, wie als particulier in de 32 centrumsteden een woning afbreekt en heropbouwt kan niet genieten van de nieuwe regeling.

Zo werkt de nieuwe regeling

De nieuwe regeling voor het verlaagd btw-tarief geldt voor heel België, en is bedoeld om de bouwsector een fiscale stimulans te geven. Daarnaast kunnen natuurlijke personen door de fiscale maatregel tegen lagere kosten een nieuwe woning bouwen en bezitten. Niet slecht in deze tijden van fors stijgende huizenprijzen! Een bijkomend effect van de maatregel is dat Belgische woningen ook tegen een hoger tempo vernieuwd kunnen worden. Heel wat huizen in ons land zijn verouderd en slecht of niet geïsoleerd. Door het verlaagd btw-tarief zullen ze veel duurzamer worden heropgebouwd, en ecologisch aangepast aan de vele uitdagingen die ons door de klimaatverandering te wachten staan. Belangrijk: wil u als particulier genieten van de nieuwe maatregel dan hoeft het gebouw dat afgebroken wordt geen privéwoning te zijn. Het nieuwe gebouw dat u laat optrekken wél.

Aan deze voorwaarden moet u voldoen

1. De btw moet opeisbaar zijn in de periode tussen 1/1/2021 en 31/12/2023

Om te genieten van het verlaagde btw-tarief van 6% moet het ‘tijdstip van opeisbaarheid’ binnen deze periode vallen. Twee uitzonderingen: • voor lopende projecten waarvoor een deel van de btw al opeisbaar was vóór de begindatum van 1 januari 2021, kan voor nieuwe facturaties vanaf 1 januari 2021 het verlaagd btw-tarief toch toegepast worden. Belangrijke voorwaarde: uiterlijk op 31 maart 2021 moet u hiervoor een verklaring indienen. • wanneer de aanvraag van de omgevingsvergunning ingediend wordt na 1 juli 2022, zal bij nieuwe afbraak- en heropbouwprojecten in 2022 het voordeel van het verlaagde tarief beperkt worden tot 25% van het totale bedrag.

2. Als bouwheer moet u een verklaring indienen

Daarin verklaart u dat: • u de heropgebouwde woning als uw enige en hoofdzakelijk als eigen woning gebruikt, dus als privéwoning • u er zonder uitstel uw domicilie zal vestigen • de totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde oppervlakte niet groter is dan 200m² Bij deze verklaring moet u ook de omgevingscontracten en de aannemingscontracten voegen. De aannemers en vaklui die de werken uitvoeren, krijgen ook een afschrift van de verklaring.

3. Sommige werken zijn uitgesloten van het verlaagd btw-tarief

• onroerende handelingen die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en plaatsen van afsluitingen • werk in onroerende staat en andere handelingen met betrekking tot bestanddelen van zwembaden, sauna’s, midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke • de gehele of gedeeltelijke reiniging van de woning

4. Periode van 5 jaar

Als bouwheer moet u de heropgebouwde woning minimaal voor een periode van vijf jaar bewonen als enige en eigen woning, vanaf het jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming. Doet u dat niet, dan moet u nadien het btw-voordeel (dus 15%) terugstorten aan de fiscus.

Woningen bestemd voor langetermijnverhuur

De nieuwe tijdelijke regeling voor het verlaagd btw-tarief geldt niet enkel voor privéwoningen. Ze geldt ook voor de heropbouw van woningen die bestemd zijn voor de langetermijnverhuur in het kader van sociaal beleid. Dat zijn woningen die door de bouwheer (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) worden verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor. Ook hier geldt een minimumduur: de woningen moeten voor een periode van minimaal 15 jaar op deze manier verhuurd worden.

Wat met de verkoop?

De tijdelijke regeling voor het verlaagde btw-tarief van 6% geldt ook voor de verkoop van heropgebouwde woningen of appartementen, en dat door bijvoorbeeld bouwpromotoren. Ook hierbij blijven de basisvoorwaarden van de nieuwe regeling van toepassing. Dat wil zeggen dat de koper een natuurlijk persoon moet zijn, die de woning als enige en eigen woning gebruikt, en er zich zonder uitstel zal domiciliëren. Ook de maximumoppervlakte van 200m² en de minimale periode van vijf jaar bewoning gelden hier. Wil u als verkoper genieten van deze regeling, dan moet u hiervoor voorafgaand aan de levering een verklaring indienen bij het btw-kantoor.


Maak zélf de juiste keuze

De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart