Zo geeft u in België uw tweede verblijf in het buitenland aan

Zo geeft u in België uw tweede verblijf in het buitenland aan

De overheid is al een tijd bezig met het veranderen van de fiscale regels voor het aangeven van tweede verblijven in het buitenland. Omdat wij overwegen zo’n verblijf te kopen: kunnen jullie even verduidelijken hoe de nieuwe wet precies in elkaar zit?

Vastgoed aankopen in het buitenland, om te verhuren of niet, vraagt een specifieke aanpak waarbij een accountant u behulpzaam kan zijn. Elk land heeft immers zijn eigen belastingregimes en tarieven, zowel wat de aankoop betreft, als de belastingen op het bezit ervan of op de huurinkomsten. En niet te vergeten: u moet uw vastgoed ook opnemen in uw Belgische belastingaangifte. Als Belgisch rijksinwoner wordt u in België belast op uw wereldwijd inkomen, dus ook op inkomsten van uw buitenverblijf.

Verschillende fiscale behandeling

De nieuwe Wet van 17 februari (BS 25.02.2021) is tot stand gekomen onder druk van Europa. België werd immers al meermaals veroordeeld door het Europees Hof van Justitie (HvJ) , op 12.04.2018 en 11.09.2014, omdat het zijn verplichtingen volgens artikel 63, VWEU en artikel 40, van de EER-Overeenkomst niet is nagekomen. Concreet heeft België bepalingen gehandhaafd die een verschil maken tussen de aangifte en de belastbare grondslag van onroerende goederen in België en in het buitenland.

De belastbare grondslag wordt immers berekend op basis van de kadastrale waarde voor de onroerende goederen die in België zijn gelegen, en op basis van de reële huurwaarde voor die welke in het buitenland zijn gelegen. Artikel 7 WIB 92 bepaalt wat men moet aangeven als onroerende inkomsten als men vastgoed in het buitenland bezit: • als het gebouw in kwestie niet wordt verhuurd: de huurwaarde. Hoe wordt het KI van in het buitenland gelegen onroerende goederen vastgesteld? Het kadastraal inkomen zal worden vastgesteld door de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) en deze administratie zal dit betekenen aan de burger. Op datum van 1 maart 2022 zal dit kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen in principe beschikbaar zijn op de website www.myfin.be. Voor gebouwde onroerende goederen wordt voor de berekening van het kadastraal inkomen doorgaans uitgegaan van de actuele normale verkoopwaarde.

Bij gebrek aan een recente deskundige waardebepaling, kan gebruik gemaakt worden van de waarde van het goed op het moment van de verwerving. Deze waarde wordt door middel van een correctiefactor herleid naar de waarde in het jaar 1975. Dat is het laatste jaar waarin een 10-jaarlijkse perequatie van het kadastraal inkomen werd vastgesteld. Met het oog op de implementatie van de nieuwe bepalingen stelt de Administratie Opmetingen en Waarderingen een lijst op van belastingplichtigen die op 31 december 2020 buitenlandse goederen bezitten. En dan is het aan u! Volgende maand leest u in Home & Trends het tweede deel van dit artikel, waarin we focussen op al de informatie die ú de fiscus moet bezorgen. • als het gebouw in kwestie wordt verhuurd: het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, verminderd met de in het buitenland betaalde belasting.

De nieuwe wet

België werd voor deze vroegere benadering veroordeeld door het Europees Hof van Justitie voor wat betreft de huurwaarde. Het Hof oordeelde dat de huurwaarde in rekening brengen als het goed in het buitenland is gelegen en het kadastraal inkomen als het in België is gelegen, resulteert in een hogere belasting in het eerste geval en dus in strijd is met artikel 63 uit het EU-Verdrag. Met de nieuwe wet neemt België de nodige maatregelen om uitvoering te geven aan voormelde arresten. De inkomstenbelasting is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022, dus vanaf dit inkomstenjaar 2021. Vanaf aanslagjaar 2022 maakt het artikel 7 WIB 92 geen onderscheid meer naargelang het gaat om een in België of in het buitenland gelegen onroerend goed. Voortaan is het kadastraal inkomen voor beiden bepalend voor de berekening van het belastbaar inkomen.

Het KI is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen. Dat wil zeggen: de gemiddelde jaarlijkse normale nettohuurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip. Het begrip ‘kadastraal inkomen’ is een onbekend begrip in veel van de ons omliggende landen.

Hoe wordt het KI van in het buitenland gelegen onroerende goederen vastgesteld?

Het kadastraal inkomen zal worden vastgesteld door de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) en deze administratie zal dit betekenen aan de burger. Op datum van 1 maart 2022 zal dit kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen in principe beschikbaar zijn op de website www.myfin.be.

Voor gebouwde onroerende goederen wordt voor de berekening van het kadastraal inkomen doorgaans uitgegaan van de actuele normale verkoopwaarde. Bij gebrek aan een recente deskundige waardebepaling, kan gebruik gemaakt worden van de waarde van het goed op het moment van de verwerving. Deze waarde wordt door middel van een correctiefactor herleid naar de waarde in het jaar 1975. Dat is het laatste jaar waarin een 10-jaarlijkse perequatie van het kadastraal inkomen werd vastgesteld. Met het oog op de implementatie van de nieuwe bepalingen stelt de Administratie Opmetingen en Waarderingen een lijst op van belastingplichtigen die op 31 december 2020 buitenlandse goederen bezitten. En dan is het aan u!

Volgende maand leest u in Home & Trends het tweede deel van dit artikel, waarin we focussen op al de informatie die ú de fiscus moet bezorgen

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart