Zo geeft u in België uw tweede verblijf in het buitenland aan (aflevering 2)

Zo geeft u in België uw tweede verblijf in het buitenland aan (aflevering 2)

Vorige maand gingen we in een eerste deel in op de verandering van de fiscale regels voor de aangifte van tweede verblijven in het buitenland. Deze maand focussen we op een belangrijke vraag: welke informatie moet ú de fiscus bezorgen?

De wijzigingen in de fiscale regels voor de aangifte van tweede verblijven in het buitenland hebben voor eigenaars van onroerend goed uiteraard grote consequenties. Voor de implementatie van de nieuwe bepalingen stelt de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) in 2021 een lijst op van belastingplichtigen die op 31 december 2020 buitenlandse goederen bezitten. Daarna zal de administratie de belastingplichtigen, die buitenlandse onroerende inkomsten in hun aangifte in de personenbelasting (aanslagjaren 2020 en/of 2021) hebben vermeld, contacteren en bij hen de informatie verzamelen die nodig is om het kadastrale inkomen (KI) van hun goederen vast te stellen. Op aanvraag van de administratie en in toepassing van artikel 475, WIB 92, moet u alle nuttige informatie communiceren.

Welke informatie moet u doorgeven?

Wat minstens wordt gevraagd: • een korte beschrijving van het goed • de ligging (land + adres) • de normale verkoopwaarde van uw eigendom voor gebouwde goederen, of de oppervlakte voor ongebouwde goederen.

Indien de normale verkoopwaarde niet gekend is, moet u als belastingplichtige de prijs en het jaar van verwerving opgeven, net zoals de kosten van eventuele werken uitgevoerd na de verwerving en het jaar waarin die werken zijn voltooid.

Opgelet: blijkt de door u verstrekte informatie tegenstrijdig met de informatie die in toepassing van samenwerkingsakkoorden van staat tot staat werd overgemaakt, dan kan de administratie u bijkomende inlichtingen vragen. Het gaat dan om een beschrijving van het goed, of een kopie van de verwervingsakte en andere aanvullende informatie.

Voorbeeld van een aangifte

• Het KI van een gebouwd onroerend goed gelegen in het buitenland wordt vastgesteld op basis van de actuele normale verkoopwaarde die herleid wordt tot de waarde in 1975, via een correctiefactor (van het KI) en waarop een percentage van 5,3% wordt toegepast.

Bijvoorbeeld: bedraagt de actuele normale verkoopwaarde in 2021van het buitenlands goed 400.000 euro, dan is het kadastraal inkomen van dit goed 1.412 euro. Immers: 400.000 euro gedeeld door 15,018 (correctiefactor 2021>1975), vermenigvuldigd met 5,3% = 26.634,7 x 5,3% = 1.412 euro.

• Is de actuele normale verkoopwaarde niet gekend, dan kan de verwervingsprijs worden gebruikt, rekening houdend met alle wijzigingen aan het goed en voor zover de verwerving in normale omstandigheden gebeurde.

Bijvoorbeeld: als een goed gelegen in het buitenland verworven is in 2011 voor de som van 250.000 euro, dan is het kadastraal inkomen van dit goed 1.010 euro. Immers: 250.000 euro gedeeld door 13,124 (correctiefactor 2011>1975), vermenigvuldigd met 5,3 % = 19.049 x 5,3% = 1.010 euro.

Opgelet!

Vanaf aanslagjaar 2022 is er bij de vaststelling van het belastbaar inkomen geen onderscheid meer tussen in België en in het buitenland gelegen onroerende goederen. Wanneer het belastbaar inkomen wordt vastgesteld aan de hand van werkelijke huur en huurvoordelen (bijvoorbeeld voor een aan een vennootschap verhuurd onroerend goed), wordt onder netto-inkomen verstaan het brutobedrag van de inkomsten, verminderd met 40%. De door u betaalde buitenlandse belastingen zullen NIET bovenop het forfait in mindering kunnen gebracht worden.

Omdat België ook een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten met de meeste Europese landen is er een 100% evenredige vermindering op de evenredige belasting en dus een vrijstelling. Maar toch zal u misschien hogere belastingen moeten betalen in België. Hoe meer buitenlandse inkomsten, hoe hoger immers het tarief dat op uw andere inkomsten wordt toegepast.


Maak zélf de juiste keuze

De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek: info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart