Als vastgoedmakelaar zijn we bijzonder sterk in verkoop maar tevens in verhuur kunnen we onze klanten met raad en daad bijstaan.

Als vastgoedmakelaar zijn we bijzonder sterk in verkoop maar tevens in verhuur kunnen we onze klanten met raad en daad bijstaan.

Een vraag die we af te toe krijgen is of de registratie van een huurovereenkomst verschilt naargelang het huurregime. Het Wetboek Registratierechten (Artikel 19, 3°) verplicht de registratie van ‘akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen goederen’. Het niet tijdig aanbieden van de huurovereenkomst ter registratie, kan aanleiding geven tot een fiscale boete. Let wel: hoe die registratie van de huurovereenkomst eruitziet, hangt af van het soort huurregime. In hoeverre verschilt de registratie van een woninghuurovereenkomst van die van een handelshuurovereenkomst of huurovereenkomst van gemeen recht?

WONINGHUUROVEREENKOMST

De registratie van huurcontracten, die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon, gebeurt kosteloos en moet gebeuren binnen een termijn van 2 maanden. Dit principe van kosteloosheid wordt ook doorgetrokken naar de registratie van de plaatsbeschrijving en eventuele overige bijlagen aan de huurovereenkomst.

HANDELSHUUROVEREENKOMST

De registratie van een handelshuurovereenkomst moet binnen de 4 maanden na ondertekening gebeuren en de huurder en verhuurder zijn ondeelbaar verantwoordelijk ten opzichte van de administratie voor de betaling van het registratierecht en de eventuele boetes. De contracten van verhuring, onderverhuring en overdracht van huur zijn onderworpen aan een evenredig registratierecht van 0,20% . De heffings- grondslag is als volgt : › Voor huur van bepaalde duur: het voor de duur van het contract of, ter zake overdracht, voor het nog te lopen tijdperk, samengevoegd bedrag van huursommen en aan de huurder opgelegde lasten; › Voor levenslange huur: het tienvoudig bedrag van de jaarlijkse huurprijs en lasten, zonder dat de belastbare som minder moge zijn dan het samen- gevoegd bedrag van huurprijzen en aan de huurder opgelegde lasten voor de bij de huurakte voorzie- ne minimumduur; Bij overdracht van huur wordt het bedrag of de waarde van de gebeurlijk ten bate van de overdra ger bedongen prestaties gevoegd bij de heffingsgrondslag zoals hij hiervoor is bepaald. Als het bedrag van de lasten niet juist kan worden bepaald, dan zal de administratie deze zelf ramen. Het is dan ook in dat geval aangewezen de lasten zelf pro fisco te schatten in percentage van de huurprijs.

HUUROVEREENKOMST VAN GEMEEN RECHT

De registratie van een huurovereenkomst van gemeen recht moet binnen de 4 maanden na onderte kening gebeuren. De contracten van verhuring, onderverhuring en overdracht van huur zijn onderworpen aan een evenredig registratierecht van 0,20%. De heffings- grondslag is als volgt: › Voor huur van bepaalde duur: het voor de duur van het contract of, ter zake overdracht, voor het nog te lopen tijdperk, samengevoegd bedrag van huursommen en aan de huurder opgelegde lasten › Voor levenslange huur of huur van onbepaalde duur: het tienvoudig bedrag van de jaarlijkse huur- prijs en lasten, zonder dat de belastbare som min- der moge zijn dan het samengevoegd bedrag van huurprijzen en aan de huurder opgelegde lasten voor de bij de huurakte voorziene minimumduur; › Bij overdracht van huur wordt het bedrag of de waarde van de gebeurlijk ten bate van de overdra ger bedongen prestaties gevoegd bij de heffingsgrondslag zoals hij hiervoor is bepaald. Als het bedrag van de lasten niet juist kan worden bepaald, dan zal de administratie deze zelf ramen. Het is dan ook in dat geval aangewezen de lasten zelf pro fisco te schatten in percentage van de huurprijs.

RESTCATEGORIE

Elke andere registratie van een onderhandse overeenkomst of van een overeenkomst verwant met een huurovereenkomst zoals een bezetting ter bede gebeurt tegen het vast recht.

Zuidlaan, 72 Wetteren – 0484 84 84 86 Laarnebaan 48 Heusden – 09 231 75 92 info@immo-zone.be www.immo-zone.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart